Van de Vrederegters, en derzelver Bijzitters

Inhoudsopgave van deze pagina:

264: Eén of meer Vrederegters in elke gemeente gemeente

In elke Gemeente is of zijn  één of meer Vrederegters. Derzelver getal is evenredig aan de bevolking.

265: Verkiezing

Elke Grond-Vergadering benoemt, ten dien einde,  één Persoon buiten zig, bij meerderheid van stemmen en geeft berigt van hare keus, bij billet, door den Voorzitter en Secretaris geteekend, en verzegeld, aan den Raad der Gemeente.

266: Procedure ballotage

De Raad der Gemeente doet eene Lijst der benoemde Persoonen drukken, vermindert die, bij herhaalde stemming, tot een Drietal, en volbrengt daaruit agt Dagen daarna, de gevorderde keus.

267: Bekrachtiging benoeming bij volstrekte meerderheid van stemmen

Wanneer eenig benoemd Persoon de volstrekte meerderheid van stemmen der Grond-Vergaderingen heeft, word deze keus door den Raad bekragtigd.

268: Twee Bijzitters

Aan ieder Vrederegter worden, op vordering van Wederzijdsche Partijen, twee Bijzitters toegevoegd.

269: Bijzitters worden benoemd door Grond-Vergadering

De Bijzitters worden benoemd door de Grond-Vergadering , en wel door ieder Een. De lijst derzelven word door den Raad der Gemeente, ten spoedigeten, openlijk bekend gemaakt.

270: Termijn, herkiesbaarheid

Vrederegters en Bijzitters worden, voor den tijd van twee Jaaren, gekozen; doch zijn wederom verkiesbaar.

271: Partijen kiezen Bijzitter uit de algemeene lijst

Uit de algemeene Lijst der Bijzitters zijn Partijen bevoegd, ieder,  één, naar hun welgevallen, te kiezen.

272: Mandaat

De Wet bepaalt de voorwerpen, waarover de Vrederegters, hetzij met of zonder hunne Bijzitters, ook met of zonder hooger beroep, uitspraak doen.

273: Raadpleging verplicht bij twistgeding

Het staat niemand vrij, eenig twistgeding aantevangen, zonder zig, alvoorens, tot den Vrederegter te hebben vervoegd.

Zo de Vrederegter hen niet kan bevredigen, verwijst hij hen, bij schriftelijke acte, naar de Burgerlijke Regtbank, met overlegging der daartoe behoorende Stukken, door beide Partijen onderteekend.

274: Practisijns niet toelaatbaar

Geene Practisijns, noch derzelver instructoire schriftuuren, voor zoo verr' zij geene bewijsstukken behelzen, worden door den Vrederegter, met of zonder Bijzitters gezeten zijnde, toegelaten.

275: Ambtsverrigtingen en jaarwedden

De Wet bepaalt de ambtsverrigtingen en de jaarwedden der Vrederegters, als mede, op welke wijze zij de zaken, voor hen gebragt, hebben te instruëeren.