Artikel 89: Aanstelling Leden Nationaal Gerechtshof; President

88
Artikel 89
90

Hetzelve zal bestaan uit negen Leden, welke dadelyk na de benoeming van het Wetgevend Lichaam, door vyf Leden uit deszelfs midden te committeeren, als mede door vyf Leden van het Staats-Bewind, insgelyks uit deszelfs midden te committeeren, mitsgaders deszelfs President, by volstrekte meerderheid zullen worden benoemd en aangesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Hetzelve is zaamgesteld uit Leden der Departementaale Geregtshoven.

Uit ieder dezer Hoven worden, bij Loting drie Leden gekozen, om als Regters te handelen.

Uit deze, aldus gekozen, vier-en-twintig Regters, kan zoo wel de beschuldigde, als beschuldiger, agt derzelver weigeren, zonder redengeving.

De redenen van weigering, tegen de overige Regters aangevoerd, worden beoordeeld door zoodanig Departementaal Geregtshof, als beschuldigdd of beschuldiger zal benoemen. Aan deszelfs uitspraak zullen zij zig onderwerpen. De redenen gegrond wordende geijordeeld, worden de Plaatsen dier geweigerde Leden, bij loting, vervuld, zonder de weigering te herhaalen.

Onder de zestien Regters, die alzoo zijn toegelaten, geschied eene uitloting van vier Leden.

De overige twaalf Regters vormen alzoo het Hoog Nationaal Geregtshof.

Uit dit getal word, bij loting,  Één derzelven tot openbaaren Aanklaager benoemd. De overige elf Regters verkiezen uit hun midden eenen Voorzitter.

De Wet bepaalt de Belofte, en andere voorbereidselen, tot deze Zitting behoorende.

1801

Hetzelve zal bestaan uit negen Leden, welke dadelyk na de benoeming van het Wetgevend Lichaam, door vyf Leden uit deszelfs midden te committeeren, als mede door vyf Leden van het Staats-Bewind, insgelyks uit deszelfs midden te committeeren, mitsgaders deszelfs President, by volstrekte meerderheid zullen worden benoemd en aangesteld.

1805
1806

Het Nationaal Geregtshof zal bestaan uit Negen Leden.