35532 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 17 juli 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Krol, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD stemden voor. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. Het voorlopig verslag is uitgebracht op 27 januari 2021.

2.

Kerngegevens

Ingediend
17 juli 2020

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een goede positionering van de Eerste Kamer in het tweekamerstelsel en een heldere rolverdeling tussen de beide Kamers der Staten-Generaal. Daartoe wordt een aanpassing van de verkiezingswijze van de Eerste Kamer voorgesteld. Dit voorstel is aangekondigd in het standpunt van het kabinet over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel.1

Dat de Staten-Generaal uit twee Kamers bestaan die hun bevoegdheden onafhankelijk van elkaar uitoefenen, versterkt het stelsel van checks and balances, dat een van de fundamenten is van de Nederlandse staatsinrichting. Een tweekamerstelsel vergt dat er een zekere samenhang is tussen de werkzaamheden van de Kamers. Die samenhang wordt bevorderd door een duidelijke rolverdeling. Met de staatscommissie benadrukken wij het belang van evenwicht in het tweekamerstelsel. Dit moet vooral tot uitdrukking komen in de opstelling van actoren als regering, Raad van State, Kamers en fracties en hun leden, maar tevens in een uitgebalanceerde institutionele vormgeving.

Er bestaat al geruime tijd een vrij grote mate van consensus over de gewenste rolverdeling, die onderschreven wordt in het eindrapport van de staatscommissie. Binnen die rolverdeling ligt het politieke primaat bij de direct gekozen Tweede Kamer,2 dat onder meer tot uitdrukking komt in een groter aantal bevoegdheden en vooral ook in een intensiever gebruik van die bevoegdheden. De Tweede Kamer neemt vanuit dit politieke primaat na de verkiezingen ook het initiatief voor de vorming van een kabinet. Het regeerakkoord is een overeenkomst tussen fracties in de Tweede Kamer. In het functioneren van de Eerste Kamer ligt het zwaar-

1 Kamerstukken II 2018/19, 34 430, nr. 10.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(31 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 26 februari 2021, brief, 35532; 35533, nr. B     KST35532B
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de toezending van de memories van antwoord inzake twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet
 
1 26 februari 2021, brief, 35532; 35533, nr. B     KST970951
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de toezending van de memories van antwoord inzake twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet
 
1 27 januari 2021, voorlopig verslag, nr. A     KST35532A
Voorlopig verslag
 
2 29 december 2020, verslag van een wetgevingsoverleg, 35532; 35533, nr. 11     KST962633
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2020, over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
vergadering: 2 december 2020
 
2 18 december 2020, besluitenlijst, 2020A06935 22    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 18 december 2020 -
vergadering: 18 december 2020
 
2 17 december 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A06935 22    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 december 2020 -
vergadering: 17 december 2020
 
2 14 december 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03391 22    
Besluitenlijst procedurevergadering maandag 14 december 2020 -
vergadering: 14 december 2020
 
2 9 december 2020, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 8 december 2020, brief, nr. 10     KST3553210
Brief regering; Appreciatie van de gewijzigde motie Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (35532-9)
 
2 8 december 2020, gewijzigde motie, nr. 9     KST355329
Gewijzigde motie Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (ter vervanging van 35532-8)
 
2 8 december 2020, stemming(en), 35532; 8; 35532; 9     HTK20202021-34-22
Stemming motie Bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal -
vergadering: 8 december 2020
 
2 8 december 2020, stemming(en), 35532; 35532; 7     HTK20202021-34-23
Stemmingen Bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal -
vergadering: 8 december 2020
 
2 2 december 2020, verslag van een wetgevingsoverleg, 35532; 35533, nr. 11     KST3553211
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2020, over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
vergadering: 2 december 2020
 
2 2 december 2020, motie, nr. 8     KST355328
Motie Van der Graaf over in de Kieswet bij de restzetelverdeling het systeem van de grootste overschotten hanteren
 
2 1 december 2020, amendement, nr. 7     KST355327
Amendement Bisschop over het schrappen van de beurtelingse verkiezing
 
2 4 november 2020, bijlage bij nr. 3     BLG953641
Advies Interprovinciaal Overleg (bijlage bij 35532,nr.3) -
 
2 30 oktober 2020, besluitenlijst, 2020A05207 14    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 30 oktober 2020 -
vergadering: 30 oktober 2020
 
2 29 oktober 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A05207 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 29 oktober 2020 -
vergadering: 29 oktober 2020
 
2 27 oktober 2020, nota naar aanleiding van het verslag, 35533, nr. 6     KST355336
Nota naar aanleiding van het verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
 
2 26 oktober 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03387 14    
Besluitenlijst procedurevergadering maandag 26 oktober 2020 -
vergadering: 26 oktober 2020
 
2 21 oktober 2020, nota naar aanleiding van het verslag,    
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 2 oktober 2020, verslag, nr. 5     KST355325
Verslag
 
2 4 september 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03119 18    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 4 september 2020 -
vergadering: 4 september 2020
 
2 28 augustus 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03119 18    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 28 augustus 2020 -
vergadering: 28 augustus 2020
 
2 17 juli 2020, bijlage bij nr. 3     BLG940780
Advies Interprovinciaal Overleg (bijlage bij 35532,nr.3) -
 
2 17 juli 2020, bijlage bij nr. 3     BLG940779
Unie van Waterschappen (bijlage bij 35532,nr.3) -
 
2 17 juli 2020, bijlage bij nr. 3     BLG940781
Advies Kiesraad (bijlage bij 35532,nr.3) -
 
2 16 juli 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST355324
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader
 
2 16 juli 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355323
Memorie van toelichting
 
2 16 juli 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355322
Voorstel van wet
 
2 16 juli 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355321
Koninklijke boodschap
 

7.

Internetconsultatie

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.