Eerste Kamer neemt zes voorstellen tot grondwetswijziging aan

dinsdag 5 juli 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft vandaag zes wetsvoorstellen tot grondwetswijziging aangenomen. Dit gebeurde bij de zogenaamde tweede lezing, waarbij er telkens een twee derde meerderheid nodig is.

De Eerste Kamer stemde eerder al tijdens een eerste lezing voor deze grondwetswijzigingen. Bij deze lezing volstond een gewone meerderheid.

Een overzicht van de voorstellen die zijn aangenomen:

Opnemen bepaling over het recht op een eerlijk proces

Het recht op een eerlijk proces is een pijler van de rechtsstaat, maar staat versnipperd over verschillende artikelen in de Grondwet. Dit voorstel neemt het recht expliciet op in artikel 17. De Eerste Kamerleden stemden unaniem voor dit wetsvoorstel.

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege

Artikel 55 i van de Grondwet bepaalt door wie de Eerste Kamer wordt gekozen. Op dit moment hebben Nederlanders die in het buitenland wonen geen invloed hierop, omdat Eerste Kamerleden gekozen worden door Provinciale Staten en leden van kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische Openbare lichamen.

Met dit voorstel krijgen Nederlanders die in het buitenland wonen stemrecht voor een afzonderlijk kiescollege dat voor de niet-ingezetenen kan stemmen op kandidaten voor de Eerste Kamer.

De grondwetswijziging om Nederlanders die in het buitenland wonen door middel van een in te stellen Kiescollege ook invloed te geven op de verkiezing van de Eerste Kamer leidde tot de nodige discussie.

Uiteindelijk stemde de fracties van Fractie-Nanninga, SP i, PVV i, FvD i, Fractie-Frentrop i en SGP i tegen. Het wetsvoorstel werd aangenomen door steun van 50PLUS i, VVD i, CDA i, CU i, Fractie-Otten, PvdD i, D66 i, GroenLinks i, PvdA i en OSF i.

Opnemen van een algemene bepaling democratische rechtsstaat

Met dit voorstel wordt een algemene bepaling toegevoegd, waarin staat dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat waarborgt. Het doel is de relatie tussen de Grondwet en burgers verstevigen.

Dit voorstel werd aangenomen met de steun van de fracties van 50PLUS, VVD, CDA, CU, Fractie-Otten i, PvdD, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Fractie-Nanninga i en OSF.

Herijking grondwetsherzieningprocedure

Deze wijziging legt vast dat een Grondwetswijziging in eerste en tweede lezing door opeenvolgende Tweede Kamers behandeld moet worden. Nu kan de Tweede Kamer nog wachten op gunstige politieke verhoudingen, voordat zij de wijziging onder handen neemt. Het wetsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Verandering in grondwet van briefgeheim

Met dit voorstel wordt artikel 13 i, het briefgeheim, uitgebreid om ook alle digitale communicatiemiddelen in het artikel op te nemen. Ook dit wetsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Vervallen van overbodige grondwetsartikelen

Geen enkele fractie in de Eerste Kamer stemde tegen het voorstel om enkele overbodig geworden passages in de Grondwet te schrappen.

Bron: Eerste Kamer