Artikel 18: Rechtsbijstand

17
Artikel 18
19
 • 1. 
  Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Everyone may be legally represented at legal or administrative proceedings.
 • 2. 
  Rules concerning the granting of legal aid to persons of limited means shall be laid down by Act of Parliament.

Français

 • 1. 
  Toute personne peut se faire assister en justice et dans les recours administratifs.
 • 2. 
  La loi fixe des règles sur loctroi daide juridictionnelle aux économiquement faibles.

Deutsch

 • 1. 
  Jeder kann sich in Rechts- und Verwaltungssachen beistehen lassen.
 • 2. 
  Für die Beiordnung eines Rechtsbeistands an Unbemittelte gelten gesetzliche Vorschriften .

Español

 • 1. 
  Todos pueden hacerse asistir en juicio y en los recursos administrativos.
 • 2. 
  La ley regulará la prestación de asistencia jurídica a quienes carecen de medios económicos sufi cientes.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Artikel 18 regelt de rechtsbijstand. Iedereen kan zich bij de rechter of bij een geschil met de overheid laten bijstaan door iemand anders, zoals een advocaat.

Het tweede lid regelt dat niemand op grond van zijn geringe
financiële draagkracht deze bijstand niet krijgt. Deze bepaling kan men aanmerken als een bepaling met een karakter van sociaal grondrecht. Na dit artikel volgen nog meer van dergelijke bepalingen.

De wettelijke regeling, bedoeld in het tweede lid, is de Wet op de rechtsbijstand i.

2.

Formele toelichting

Door het eerste lid van artikel 18 weet de burger zich ervan verzekerd, dat hem niet mag worden verhinderd zich in rechte en in administratief beroep te doen bijstaan.

Het tweede lid bevat de waarborg dat hij niet op grond van zijn geringe financiële draagkracht van deze bijstand blijft verstoken. Deze bepaling kan men aanmerken als een bepaling met een karakter van sociaal grondrecht. Na dit artikel volgen nog meer van dergelijke bepalingen.

De wettelijke regeling, bedoeld in het tweede lid, is de Wet op de rechtsbijstand i.

3.

In eenvoudig Nederlands

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand.

Burgers die de rechtsbijstand niet zelf kunnen betalen, krijgen deze rechtsbijstand toch. De regels hiervoor staan in de wet.

Uitleg

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Dat betekent dat je in een rechtszaak altijd recht hebt op hulp. Die krijg je dan van een advocaat of van iemand anders die veel verstand heeft van het recht.

Het recht op rechtsbijstand is er voor iedereen die in Nederland is, dus ook als je buitenlander bent.

Je moet de rechtsbijstand wel zelf betalen. Als je zo weinig geld hebt dat je de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kan de overheid meebetalen. Hoeveel de overheid meebetaalt staat in de wet.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over rechtsbijstand binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Geene Practisijns, noch derzelver instructoire schriftuuren, voor zoo verr' zij geene bewijsstukken behelzen, worden door den Vrederegter, met of zonder Bijzitters gezeten zijnde, toegelaten.

1983
 • 1. 
  Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.
1987: art 18, 1995: art 18, 1999: art 18, 2000: art 18, 2002: art 18, 2005: art 18, 2006: art 18, 2008: art 18, 2017: art 18, 2018: art 18, 2022: art 18