Nederlandse Grondwet:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1987)

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 1987

In 1987 werd de Grondwet uit 1983 gewijzigd op de volgende punten

  • het binnentreden in woningen (artikel 12)
  • het geven van inlichtingen door ministers en staatssecretarissen (artikel 68)

Het binnentreden in woningen: artikel 12

De formulering van artikel 12 bood geen mogelijkheid om uitzonderingen te maken op het vereiste van legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden. Daarom werd de clausule "behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen" aan de eerste volzin van het artikel toegevoegd, dat nu kwam te luiden: 'Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.''

Het geven van inlichtingen door ministers en staatssecretarissen: artikel 68

De wijziging van artikel 68 had te maken met de wens om het recht van ieder individueel Kamerlid op inlichtingen grondwettelijk vast te leggen. Hiertoe werd de clausule "door een of meer leden verlangde inlichtingen" ingevoegd in het artikel. De tekst van het artikel werd nu "De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat."

3.

Versies

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home