Van de magt van de Vorst

Inhoudsopgave van deze pagina:

36: Opperbestuur koloniën

De Souvereine Vorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur over de koloniën en bezittingen van den Staat in andere werelddeelen.

37: Oorlogverklaring; Maken van vrede

De Souvereine Vorst verklaart Oorlog en maakt Vrede. Hij geeft daarvan kennis aan de Staten Generaal.

38: Sluiten en bekrachtiging verdragen; Bestuur buitenlandsche betrekkingen

Aan Hem alleen is, behoudens de kennisgeving daarvan aan de Staten Generaal, opgedragen het regt, om alle verbonden en verdragen te doen sluiten en te bekrachtigen; aan Hem behoort dienvolgens het bestuur der buitenlandsche betrekkingen mitsgaders het benoemen en herroepen van Gezanten en Consuls.

39: Vorst beschikt over Vloten en Legers; Vorst benoemt, pensioneert of ontslaat militaire Officieren

De Souvereine Vorst beschikt over de Vloten en Legers. Alle militaire Officieren worden door Hem benoemd en, daartoe termen zijnde, op pensioen gesteld of, des noods, ontslagen.

40: Opperbestuur der algemeene geldmiddelen; Tractementen Kollegiën en Ambtenaren

De Souvereine Vorst heeft het opperbestuur der algemeene geldmiddelen. Hij regelt de tractementen van alle Kollegiën en Ambtenaren, welke uit 's Lands kasse betaald worden, en brengt dezelve op de begrooting der staatsbehoeften.

41: Regt van de Munt; Beeldtenis

De Souvereine Vorst heeft het regt van de Munt en het opperbestuur over dezelve.

Hij vermag Zijne beeldtenis op de Muntspeciën te doen stellen.

42: Adelstand

De Souvereine Vorst verheft in den adelstand. Al, wie door den Souvereinen Vorst in den adelstand verheven wordt, brengt het bewijs daarvan ter kennis van de Staten zijner Provincie of Landschap en deelt aanstonds in alle de voorregten daaraan verbonden, bijzonderlijk in de bevoegdheid om beschreven te worden in de ridderschap, mits voldoende aan de vereischten voor dezelve bepaald.

43: Procedure bij instelling eene Ridder-Orde

De Souvereine Vorst, eene Ridder-Orde willende instellen, draagt daaromtrent aan de Staten Generaal eene wet voor.

44: Vreemde orden

Vreemde orden, waaraan geene verpligtingen verbonden zijn, mogen aangenomen worden door den Souvereinen Vorst en de Prinsen van Zijn Huis.

In geen geval mogen de Ingezetenen vreemde orden aannemen, zonder een bijzonder verlof van den Souvereinen Vorst.

45: Verlof Vorst is vereischt bij aannemen vreemde titels, waardigheden en charges; Verbod op aanname vreemden adeldom

Insgelijks wordt tot het aannemen van vreemde titels, waardigheden en charges het bijzonder verlof van den Souvereinen Vorst vereischt. Het is geenen Nederlander geoorloofd in het vervolg vreemden adeldom aan te nemen.

46: Voordragt wetten en voorstellen; Besluit over voordragten van de Staten Generaal

De Souvereine Vorst heeft het regt om aan de Staten Generaal wetten voor te dragen en andere voorstellen te doen, alsmede om de voordragten door de Staten Generaal Hem gedaan al of niet goed te keuren.

De goedkeuring wordt op deze wijze uitgedrukt:

"De Souvereine Vorst bewilligt in het voorstel."

Ingevalle Hij meent het voorstel niet te kunnen goedkeuren, wordt zulks in dezer voege te kennen gegeven:

"De Souvereine Vorst houdt het gedaan voorstel in overweging."

47: Formulier afkondiging wetten

De Souvereine Vorst kondigt de wetten af bij het volgende formulier:

"Wij enz. Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, den Raad van State gehoord, aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut: doen te weten:

alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz."

Hier de beweegredenen in te lasschen.

"Zoo is het dat Wij, met gemeen overleg van de Staten Generaal dezer landen hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze,

Dat enz."

De inhoud der wet.

"Gegeven enz."

48: Geschillen tusschen Provinciën of Landschappen

De Souvereine Vorst beslist alle geschillen, welke tusschen twee of meer Provinciën of Landschappen zouden mogen ontstaan, wanneer Hij dezelve niet in der minne kan bijleggen.

49: Gratie

De Souvereine Vorst verleent gratie, abolitie en remissie van straf, na ingenomen advies van den Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden.

50: Regt van dispensatie

Behalve de gevallen, waarin het regt van dispensatie aan den Souvereinen Vorst, bij de wet, zal worden toegekend, verleend Dezelve ook in zoodanige bijzondere gevallen, welke niet gevoegelijk uitstel kunnen lijden, wanneer de Staten Generaal niet vergaderd zijn, dispensatie van wetten, na ingenomen advies van den Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden, en geeft daarvan bij de eerste vergadering opening.

51: Staten Generaal in dubbele getale bijeen in kwesties rond troonopvolging

In de gevallen, bij artikel 8, 10, 11 en 24 omschreven, wordt de vergadering der Staten Generaal in dubbelen getale bij een geroepen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij het negende hoofdstuk zal worden bepaald.