Samenstelling, Verkiezing, Organisatie, Emolumenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

83: Lichaam met vijf Leden

Het Uitvoerend Bewind word toevertrouwd aan een afzonderlijk Lichaam, bestaande uit vijf Leden.

84: Verkiezing door het Vertegenwoordigend Lichaam

Deszelfs Leden worden door het Lichaam der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, buiten zig gekozen. De wijze word bij het Reglement, LETT. C bepaald.

85: Residentie Uitvoerend Bewind

Het Uitvoerend Bewind houd deszelfs verblijf, ten allen tijde, in dezelfde plaats, als het Vertegenwoordigend Lichaam.

86: Jaarlijks treed één Lid af

Jaarlijks treed  één  Lid van het Uitvoerend Bewind af. De wijze word bepaald bij het Reglement, LETT. C.

87: Leden mogen geen bloedverwanten zijn

Zij, die elkanderen bestaan tot in den vierden graad van Maagschap, hetzij door Bloedverwantschap, of door Huwelijk, kunnen niet, te gelijk, Leden zijn van het Uitvoerend Bewind, noch ook elkanderen daarin opvolgen, dan na een tusschentijd van twee jaaren.

88: Eed

Op den tweeden Dingsdag der Maand Junij, neemt het nieuw-gekozen Lid zitting, en legt, in handen van den tijdelijken Voorzitter, de navolgende belofte af:

"Ik verbind mij plegtig, mijnen post, als Lid van het Uitvoerend Bewind, met all' mijn vermogen, overeenkomstig de Staatsregeling, getrouw en ijverig te zullen waarnemen, voor de veiligheid, de welvaart en het geluk des Bataafschen Volks te waaken, met alle magt tegen te gaan de pogingen tot herstel van een Stadhouderiijk of Bondgenootschaplijk Bestuur, onder welke benaming of form ook, en tot dat einde stiptlijk te zullen volgen alles , wat mij in mijne voornoemde betrekking bij de Staatsregeling is voorgeschreven, en door de Wet zal worden gelast."

"Dit beloof Ik, op mijne Burgertrouw."

Aan de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam word een afschrift van deze belofte, door hem eigenhandig geschreven en geteekend, ingezonden.

89: Voorzitter tekent alle besluiten

De Voorzitter van het Uitvoerend Bewind is de bewaarder van het groot Nationaal Zegel, en heeft de paraphure. Alle aftevaardigen orders en besluiten van het Uitvoerend Bewind worden door hem geteekend.

90: Besluiten worden bij meerderheid genomen

Alle Besluiten van het Uitvoerend Bewind worden genomen, bij meerderheid der tegenwoordig zijnde Leden, mids zijnde ten minste drie in getal.

91: Secretaris, Agenten, Commissarissen, Boodschapper van Staat, Boden

Dit Lichaam heeft, ten zijnen dienste,  éénen algemeenen Secretaris buiten deszelfs Leden, die, zoo ten aanzien van alle binnenlandsche, als buitenlandsche Zaken, aan hetzelve alleen verbonden is; voords een bepaald getal van Agenten, de benoodigde Commissarissen, eenen Boodschapper van Staat, en een vereischt getal van Boden.

(Zie Reglement, Letter C.)

92: Agenten

Het Uitvoerend Bewind bedient zig, ter volbrenging zijner verschillende werkzaamheden, van de volgende agt Agenten, als:

Eén van Buitenlandsche Betrekkingen;

Eén van Marine;

Eén van Oorlog;

Eén van Financie;

Eén van Justitie;

Eén van inwendige Policie en toezigt op den staat, van Dijken, Wegen en Wateren;

Eén van Nationaale Opvoeding, waaronder begrepen is de Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, en de bevordering van het openbaar Onderwijs, en van Konsten en Wetenschappen;

Eén van Nationaale Oeconomie, zig uitstrekkende tot Koophandel, Zeevaart, Visscherijen, Fabrieken, Trafieken, Landbouw, en alle andere middelen van bestaan.

93: Aanstelling, jaarwedde agenten

Deze Agenten worden aangesteld door het Uitvoerend Bewind, op Instructiën, vasttestellen door het Vertegenwoordigend Lichaam, en op eene jaarwedde van negen duizend Guldens ieder.

94: Ambtelijke staf van Agenten

Ieder Agent benoemt voor zich eenen vasten Secretaris, en verdere Bedienden, tot zijne verschillende Bureaux vereischt wordende, op Instructiën, en onder goedkeuring van het Uitvoerend Bewind.

Op voordragt van het Uitvoerend Bewind bepaalt het Vertegenwoordigend Lichaam de Jaarwedden voor de Secretarissen, en verdere Bedienden, der Agenten.

95: Agent verantwoordt zich aan het Uitvoerend Bewind na wanbestuur

Ieder Agent is aan het Uitvoerend Bewind alleen verändwoordelijk voor all' het verzuim of nadeel, hetgeen uit wanbestuur in zijn bijzonder vak, voor den Lande mogt voordspruiten.

96: Agenten vormen nimmer eenen afzonderlijken Raad

De Agenten vormen nimmer onder elkanderen, eenen afzonderlijken Raad, maar zijn bepaaldelijk, ieder, aan zijne persoonlijke werkzaamheden, verbonden.

97: Commissarissen

Behalve de Agenten, benoemt het Uitvoerend Bewind, buiten zig, Commissarissen, zoo bij de Departementaale Bestuuren en Geregtshoven, als ook voor de Gemeente-Bestuuren, gelijk mede, in tijd van Oorlog, bij de Krijgsmagt ter Zee en te Lande.

Deze Commissarissen, bestemd om de spoedige en stipte nakoming der Wetten en Besluiten te verzekeren, ontvangen, voor een bepaalden tijd, hunnen last en instructie van het Uitvoerend Bewind, en zijn aan hetzelve alleen verändwoordlijk.

98: Raaden van Administratie en Commissarissen van de Nationaale Tresorie

De beide Raaden van Administratie, over de buitenlandsche Etablissementen, Bezittingen en Coloniën der Republiek, zoo ook Commissarissen van de Nationaale Tresorie, worden aangesteld door het Uitvoerend Bewind, en zijn aan hetzelve ondergeschikt, en verändwoordlijk.

99: Eere-Wacht

Het Uitvoerend Bewind, word bij alle openbaare optogten, verzeld van eene Eere-Wacht.

100: Costuum, militaire eerbetooning

Hetzelve bepaalt het Costuum voor zijne Leden. Het Uitvoerend Bewind, of eenig Lid van hetzelve in het openbaar verschijnende in deszelfs aangenomen Costume, geniet van alle Posten der Gewaapende Magt de hoogste militaire eerbetooning.

101: Huisvesting

Deszelfs Leden worden gehuisvest in éénzelfde Gebouw, op kosten der Natie.

102: Jaarwedde

Ieder Lid van het Uitvoerend Bewind geniet eene Jaarwedde van twaalf duizend Guldens.